Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Moderator:Juma4admin

Beesting
Posting Freak
Posts:1105
Joined:Thu Sep 29, 2005 4:51 pm
Contact:

Thu Nov 08, 2007 12:33 pm

Wola, ngibuyile, gcwala

Ngibuyile ngales'Zulu, ngibuye njenges'vung'vung'

Ngizon'khiphe enhluphekweni njengo Jesu em'nqamlezweni

Kade nilindile, nithi ihip ihop ifile

Istomp' sicimile, namajita aqalekile

So ak'vele kush'ntshiza ngob' uBee usefikile

Izinto sez'yabila,

Wen' usabhibhidla kanti lova uyis'kesh

Uthi ukhand u-cash

Uzenz' uRamesh, uzosala njengoMagesh

Aw'vele uphind' ekhresh

Ngob' irhyme ak'yoni i-fashion

Kumin' i-addiction njengo gway' emaphashini

Ngiphafuza amarhymes njengo tsotsi edli nkantini

While u-lack iflow ngengo cherry oses'khathini

So nay'mpama es'hlathini, ngik'beke em'hlabathini

Eyam' ishubis' um'nkantsha, ulova aqin' ithambo
arithmetic logic
Senior Member
Posts:471
Joined:Wed Aug 02, 2006 9:06 pm
Contact:

Sat Nov 10, 2007 11:46 am

Beesting you need to put yo stuff on audio, I surely would appreciate it.

here's a verse from a track i'm recording soon.

Angisoze ngakohlwa ngibona ingelosi ihamba othulini//

Kwaxuma inhliziyo ngacishe ngawa nasesi thulini//

Just another day ngiblome eroundi ngidlala is’bakbaka//

Nakukuqamuka usmall njengo lova ngam’vala ngam’shayshaya//

Hallo igama u**** baby wena ngingathi ubani//

Wistranger kimi buthi kodwa igama lami nguzandi//

Injani impilo zamndi hayi ngiright ngalapho ****//

Please don’t be another number seng’file laendleleni uk’shelwa//

Usmall oqakazile, nawe uyazi… olova bayathandele//

Eish uzmama ukung’vala kanthi nami ngifuna uk’shele//

Ngam’shaya ngolalela usmall wavele wachameka//

Uyabona ulova unom’qondo kant’ futhi udaba ngiyam’ bekela//

Abafana bayabheda kodwa mmm eee aaaa//

Mi thatha inumber… ngisazok’cabangela//

Ngahluleka ukubamba that night… ngam’fonela//

U*** wase mini lo I hope usang’khumbula//

…Phecelezi ngoGeorge bathi the rest was history//

Ngangina 18… first time I fell in love//

It’s been 2 years now still siphusha strong//

Man the love is so deep I had to put it in a song//
Beesting
Posting Freak
Posts:1105
Joined:Thu Sep 29, 2005 4:51 pm
Contact:

Mon Nov 12, 2007 12:36 pm

Moja lova, kasi love is good. Ngizozam' uk'recoder ngo December mang'fika eDurban. but for now, check this out

Beng'bhlome emakhoneni ngalenkathi ngibon' uZethu

Lentombi inhlamv' yelanga ngaseng'dlela abafowethu

Amajita ang'tshel' ukuthi um'ntwana wakhona iseqamgwaqo

Uqoma abanez'moto maw'ngenayo khohlwa zalo

Ngaphelelwa yithemba ngoba ulova engenayo

But the next day still usahamba ngez'nyawo

So ngakhumbul' umam-lady engishaya ngeziyalo

Ngoba wathi engakhali tsotsi ifele embelekweni

Uphenduk' utheleweni maw'lalela abafowenu

So ngathi masista ngeke ngik'shaye ngeskelem'

Ngoba inhloso yami ukuthi ngifuna senz'umdeni

But imoto anginayo and ngilala es'kebheni

Umzala wandakaza, wathi "nami ngihlale ekhebhen'

And iz'moto angiz'thand, unless ngizithengele"

So I'm like fuck, woza s'khule ngeminyaka

Nemimoya ihlangane kuhle kwey'nkuni zenyanda
antiklokwize
Senior Member
Posts:338
Joined:Wed Sep 14, 2005 4:41 pm
Contact:

Mon Nov 12, 2007 1:33 pm

word beesting.This is ! of the Longest sUrviving threads i know.

peace.

shout out to Black dj, Quaz, theme, Uncaged, Addictiv, yung tipps, X, concrete, Sfiso Sudan, Middle Finga, Problem Child , and all emcees keepin' it real real...about holding things down.

antiklok is The Blues Flame

mercy.
Chiflous
Junior Member
Posts:15
Joined:Sat Feb 17, 2007 12:49 am
Contact:

Sat Nov 17, 2007 8:53 pm

Yabona mos uChif uyayishosholoza>

Kodwa nam sendisuka nokusokola>

Ndiceba inqay' kunzima nokumomoza>

Abanye bezenza ngcono ngam kodwa baya s'komora>

Ntanga naw' uba uyafun' ungez' uzondikopola>

Kodwa andina fokol, hey! wena fokof, akusekho nabo sam sokol>

Abanye babesithi le ntwana ngez' iphumelele kodwa ngoku bamamele>

Futhi ndifuna beze bonke baphelele>

Babengafuni nondibona nditsho nondifebel'>

Kodw' umama wam wandithanda wand' beleka, endiphekela>

Wandibonisa nendlela yoziphilela>

Wade wasweleka>

Sani ndiyak' xelela ngez' undenze neks>

As long ndisaphefumla njengo Bouga 2 shooz>

Uba bendingasazi isingesi bend' zaw' thi u're 2 fool but i am 2 gud>

4 uzi-comperisha nam mara it's 2 soon>

Awukakaboni neks ungekaboni ndiz' the booz>

Ndihlala namabhulu amhlophe njenge mbuz'>

Andi-claim(i) bungcono it's jus that i am 2 gud>

& 4get bout Chif coz i am 2 rude>

Chorus

4get bout Chif

no matter who u r, where u 4rm

jus 4get bout chif,

& even if ndi-mindless

jus 4get bout Chif

Ndizohlala ndizenzela waya-waya

Jonga abanye bathe nqa>

Xa ndi-rapper bathi sa>

Coz andenz' enyi nto yi-rap nje qha>

& ndisaya kude pha>

Kodwa andikwazi nokhumsha ndithi bla! bla!>

Suthetha val' umlomo uthi MH!! cwaka qha>

Ndadikwa nakubus' abantu kanti umtya awufik' eparafanin>

Izinto zabo z'phelel' emoyeni zimuncu ingathi yivik'>

Jonga lo uyandibetha kodwa nje ndimgilil'>

Unomona ndim kuba nje nd' phumele & nd' gqibil'>

Ba ebeligqwirha ngek' dala wandithakatha agqibe athi ndimgqibil'>

Oh! shame und'ncamil' ijampil', jonga lo und' lindil' abanye sebebodil' phofu bepheth' ibible">

Undixelela ngeCherry kodwa awunayo ne-entyi>

Ungumntu nje womzuzu futhi and' kwazi nob' utheni>

& unomlomo shota nje ndikujule nje nge-panty>

Ndincame sani nd' kude emaqabeni ndisemagqobhokeni>

nakule hip-hop awukaka boni neks kusase-early>

"Babe" PA!! babe nto! ndilibale noba ungahamba nge-panty>

Ndikwezaa ntaba zase-Pedi>

Uyaqasha u-Apollo & ufike early>[/i][/b]
Chiflous
Junior Member
Posts:15
Joined:Sat Feb 17, 2007 12:49 am
Contact:

Sat Nov 17, 2007 9:17 pm

Nam ndikhule ngompokoqo>

Ndisetsha iipokotho>

Ndithi ndisebenzisa imiqondo>

Kwade kwafa nokoko bambeth' es'phongo>

dikhule ngomphokoqo>Kokwabo bamkhumbula oko-oko>

Plz fe2 val' umlomo>

Ezizinto zenzeka rhoqo>

Check amajita athathw' ingqondo>

Qho xa kuqala uhlobo>

Mthande naye sis'hlobo soqobo>

Kodw' ungamthembi coz uyak'bamba ngombombo noqhoqhoqho>

Damn! ibuhlungu intsokolo>

Kunzima nokopola xa ungena fokol>

Akukho nent' ophokoz'>

Nengoma siyazirhoqoz' rhoqo, oko, qho, xa sibhala lemiqolo>

Sizam' indlel' ophila so sibamb' umboko>

Sitheth' into enye oko>

Mara akuna neks, noPro uthi fede fokol>

Eintlek sofa s'sokol'>

Abanye bakubiza ngamagama>

Noba uzam' imali njengeNgamla>

It's true wen they say they always try 2 pull u down njenge-skip' esivez' umkhaba>

Mara ukunandaba, one day sobabamba, neengqondo saw' z'hlamba>

Oko fe2 saw'fa sizama, ne-life yakho s'bali vaya>

Indaba us'bali akafun' umamela>

Ubon' i-hips athi babe ndiyak' rhalela>

Ne-aids ithi s'bali nd'zak'hlalela>

Abanye njonge bathule bayamamela>

Abanye instead azithethele, uyazithathela>

Nam nd'zak'ncamela, nd'zak' lahlela, ungavayi coz nd'zak' phakela>

Every weekend siyangcwaba>

Ama-cherry ayagula oku kwenja eno-mgada>

Amajita yingqanda, libhozo, baphi onogada>

Ko-home-affairs ii-Id's zi-free kuya-bribe(wa)>

Sukhala fe2 kulomhlaba siyahamba>

.............................................

SHIT!!! :roll: THERE'S A LOT MISSIN HERE I JUS 4GOT SOME OF THE LINES

PEACE!!!
Chiflous
Junior Member
Posts:15
Joined:Sat Feb 17, 2007 12:49 am
Contact:

Sun Nov 18, 2007 4:57 pm

Indaba us'bali akafun' umamela>

ubon' i-hips athi babe nd'yakurhalela>

ne Aids ithi s'bali nd'zakuhlalela>

Nabanye jonga bathule bayamamela>

eintlek noba wenza ntoni bazayithethela>

abanye instead azithethele uyazithathela>

nges'gubhu s'kaXhosa bathi inja ikhonkotha ehambayo emileyo iyayichamela>

nam nd'zakuncamela, nd'zakulahlela>

ungavayi coz nd'zakuphakela>

every weekend siyangcwaba>

amacherry soloko egula oku kwenja enomgada>

amajita yingqanda libhozo baphi oonogada>

ko-homeaffairs ii-Id's zi-free kuya-bribe(wa)>

s'bali sukhala kulomhlaba siyahamba>

nakule-rap as'hleki siyablasta>

noo-rasta bathandaz' ooAlah>

Ah!! nase bhayi bathi ndifuna lomntwana>(with a fucked up accent)

if awuthethi ngolohlobo so paka uyasala> (with a fucked up accent 2)

they judge u wit accent babuze usuka kweyiphi ilali> (same fucked up accent)

ndithi ke mna akhonto ingelo gugu eqabeni>

suthanda izinto apha emhlabeni>

sukhala umama akakapheki>

imali ifike early so yaphela early>

ungaworry kulo mhlaba s'fike early>

mara ujonge bangak' funzi ngoo-Cheppy
Chiflous
Junior Member
Posts:15
Joined:Sat Feb 17, 2007 12:49 am
Contact:

Mon Nov 19, 2007 9:32 pm

Hola bafwe2 k'dala nizenzela ng'bhekile>

Kleva ng'zokudlakaza usal' uspeytile>

Ubona ng'hlala ng'hlekile>

Vele sowunyile>

Logic uz'dala obhekile>

Ngakushaya mfan' ingathi ng'dlalile>

Ng' khathele nges' gubhu kaxhosa ndidikiwe>

Hip-hop manager more than a coach>

Nga-Rhyme(a) epalamente kwa-flat ama-battery ephone>

Us'panisa i-pou> sani amahloni ne joe>

Ek'se go, post, ng'phuma e-coast, or emonti>

Lapho amagenge angenzi kahle>

Mara a-pusha kahle>

Ngakhe, ubhake, uphinde u-Rhyme(e)>

Ungawa mfana ngcono uhambe>
Chiflous
Junior Member
Posts:15
Joined:Sat Feb 17, 2007 12:49 am
Contact:

Wed Nov 28, 2007 2:32 am

Holla da nangu uChif ungenile>

Eintlek labo tsotsi k'dala ng'bachekile>

Babona ngathi ngithulile>

Indaba ng'fundile>

Mara gcwala mfana ng'hlala ng'pushile>

Akukhal' amafleyit lapho kukhal' usister>

Ungamoshi sani lomntwan' umncaner>

Vula amafenster,kunuka snakser>

Ek'se ungaphikisi mfana leister>

Logic mfana ngifuna wena yini uscaser>

K'dala ngithulile, ngikubhekile, manje uChif sekakhona so vele k'shubile>

Like i told u b4 i'm this rap shit manager>

Ungazongitshela ngekasi lakho njenge passanger>

Mina ng'zoku-manager, u assistant manager>

Ungawari sani uChif uzokuncamela>
arithmetic logic
Senior Member
Posts:471
Joined:Wed Aug 02, 2006 9:06 pm
Contact:

Fri Feb 08, 2008 4:01 pm

Hola majita,

checkout/download a mixtape me and my crew did a while back

http://www.soundclick.com/bands/default ... dID=732086

ihlangene inumba numba!

SHOCASE!
Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: No registered users and 5 guests