Rap YesiZulu// Isiyindume Zulu-FREEstyle YesiZulu

Moderator:Juma4admin

Beesting
Posting Freak
Posts:1105
Joined:Thu Sep 29, 2005 4:51 pm
Contact:

Tue Feb 14, 2006 2:34 pm

Zulu flag on top of Kilimanjaro

Uyazi nawe ivernec iyaphushw’ vele kanjalo

Luphelil’ uvalo, ay’sekh ingebhe

Ziphume zonk’ izinja zami kwagqashuka amaketango, so yek’ uk’tetema

Awu vel’ ung’yeke, mawungavrestan, I’ll send u to kasi skool

Bathi iKazastani, ngoba vele ipheth’ istyli

And ivutshelwe koDurbs, phansi koMlazi

Ngingay’shiyi neGamalakhe, ngoba nakhona abefethu eDC bayasho

Forget about the crime. Cos like Biggie said

Amastereotypes omntomnyama misunderstood

So, velu khohlwe futhi, cos if you think you can match

This shit izokhathaza bhuti, and will move your feet

With or without ibeat, veli irhythm niyayazi eyakithi
mmmrepha
Member
Posts:123
Joined:Fri Jan 20, 2006 12:37 pm
Contact:

Tue Feb 21, 2006 1:19 pm

ndiZa mzansi

bangakubhekeli phansi

from vosloorus all the way to emlazi

siphakamise i flag sibakhombise abangalazi

and spread venecular njengesifo so-cansi

whether ushaya i-chiskop or unesihluthu

time 4 heads 2 get out of shells, ningazenzi ofudu

put away the carvaseur ubambe ingudu

and listen to the heart beat of the SA sgubhu

njalo mawubona intuthu, ngathi khona oshisa impepha

yimina okhafula amalangabi phezukwe 'phepha...

big ups to all the cats that keep this thread going 'keep the SA flag high' ... :D
Beesting
Posting Freak
Posts:1105
Joined:Thu Sep 29, 2005 4:51 pm
Contact:

Wed Feb 22, 2006 10:08 am

UBee es’khalen’, ngisaphila okwashelen’

Mfanakithi uthulelen’?or ufuna ngik’tshelen’?

Amarhyme agcwele umgodla, aw’khipe eyakho naw’ indodla

Or ubuyele ecelen’, usuli iimbici emehlwen’

Uhlanganise uhlungisise, uliphathe ihluzi elihle

Uwadlalise amagama, ilok’shin’ rap isgubh’ solova

Ngoba la kukhona ondoda, so noBee angakhonkotha

Futhi ngizon’nika, ngin’mithise, ngalamarhymes ngin’suthise

Ngididiyele ngin’sanganise, kule line ngin’dunusise

Ngingashiy’ uk’fundisa kulefreestyle ngin’busise

Ngezibusiso zabakithi, abathi nami ang’bhale ngithi

Ngibashiye bekhexi im’lomo, kuze kukhal’ ney’mfamona

Nabalumayo bathol’ uk’loya, bawathwebul’ amazwi kalova,

Noma bebethi ivernec ay’na msoco, kodwa kulonyaka yimin’ osinayo

Futhi kulotime uBee omashayo, nalamasosha vele ay’shovayo

Kuphakami iflag, aphume ozizwayo?,

Awusukumise umz’ ka Cetshwayo

UZulu Omnyama obheke ezimhlophe

Sengish’ uSuthu ol’mabhesh’ ankone

Nabo abakithi oSongololo. OLamula oHlabaz’hlangane

(Awuthi ngiz’beke before nisangane) Hhm Hhm
Beesting
Posting Freak
Posts:1105
Joined:Thu Sep 29, 2005 4:51 pm
Contact:

Wed Feb 22, 2006 10:15 am

UBee es’khalen’, ngisaphila okwashelen’

Mfanakithi uthulelen’?or ufuna ngik’tshelen’?

Amarhyme agcwele umgodla, aw’khipe eyakho naw’ indodla

Or ubuyele ecelen’, usuli iimbici emehlwen’

Uhlanganise uhlungisise, uliphathe ihluzi elihle

Uwadlalise amagama, ilok’shin’ rap isgubh’ solova

Ngoba la kukhona ondoda, so noBee angakhonkotha

Futhi ngizon’nika, ngin’mithise, ngalamarhymes ngin’suthise

Ngididiyele ngin’sanganise, kule line ngin’dunusise

Ngingashiy’ uk’fundisa kulefreestyle ngin’busise

Ngezibusiso zabakithi, abathi nami ang’bhale ngithi

Ngibashiye bekhexi im’lomo, kuze kukhal’ ney’mfamona

Nabalumayo bathol’ uk’loya, bawathwebul’ amazwi kalova,

Noma bebethi ivernec ay’na msoco, kodwa kulonyaka yimin’ osinayo

Futhi kulotime uBee omashayo, nalamasosha vele ay’shovayo

Kuphakami iflag, aphume ozizwayo?,

Awusukumise umz’ ka Cetshwayo

UZulu Omnyama obheke ezimhlophe

Sengish’ uSuthu ol’mabhesh’ ankone

Nabo abakithi oSongololo. OLamula oHlabaz’hlangane

(Awuthi ngiz’beke before nisangane) Hhm Hhm
Beesting
Posting Freak
Posts:1105
Joined:Thu Sep 29, 2005 4:51 pm
Contact:

Wed Feb 22, 2006 10:15 am

UBee es’khalen’, ngisaphila okwashelen’

Mfanakithi uthulelen’?or ufuna ngik’tshelen’?

Amarhyme agcwele umgodla, aw’khipe eyakho naw’ indodla

Or ubuyele ecelen’, usuli iimbici emehlwen’

Uhlanganise uhlungisise, uliphathe ihluzi elihle

Uwadlalise amagama, ilok’shin’ rap isgubh’ solova

Ngoba la kukhona ondoda, so noBee angakhonkotha

Futhi ngizon’nika, ngin’mithise, ngalamarhymes ngin’suthise

Ngididiyele ngin’sanganise, kule line ngin’dunusise

Ngingashiy’ uk’fundisa kulefreestyle ngin’busise

Ngezibusiso zabakithi, abathi nami ang’bhale ngithi

Ngibashiye bekhexi im’lomo, kuze kukhal’ ney’mfamona

Nabalumayo bathol’ uk’loya, bawathwebul’ amazwi kalova,

Noma bebethi ivernec ay’na msoco, kodwa kulonyaka yimin’ osinayo

Futhi kulotime uBee omashayo, nalamasosha vele ay’shovayo

Kuphakami iflag, aphume ozizwayo?,

Awusukumise umz’ ka Cetshwayo

UZulu Omnyama obheke ezimhlophe

Sengish’ uSuthu ol’mabhesh’ ankone

Nabo abakithi oSongololo. OLamula oHlabaz’hlangane

(Awuthi ngiz’beke before nisangane) Hhm Hhm
cosmic
Junior Member
Posts:33
Joined:Tue Jun 15, 2004 2:43 pm
Contact:

Wed Feb 22, 2006 11:14 am

whaz up dog!!! representig iV-town, i am glad to finnally hav a cat from my kasi up in dis. I was getting very lonely out here wit all dem interprovincial and international cats!!!

[quote name="mmmrepha"]ndiZa mzansi

bangakubhekeli phansi

from vosloorus all the way to emlazi

siphakamise i flag sibakhombise abangalazi

and spread venecular njengesifo so-cansi

whether ushaya i-chiskop or unesihluthu

time 4 heads 2 get out of shells, ningazenzi ofudu

put away the carvaseur ubambe ingudu

and listen to the heart beat of the SA sgubhu

njalo mawubona intuthu, ngathi khona oshisa impepha

yimina okhafula amalangabi phezukwe 'phepha...

big ups to all the cats that keep this thread going 'keep the SA flag high' ... :D [/quote]
Beesting
Posting Freak
Posts:1105
Joined:Thu Sep 29, 2005 4:51 pm
Contact:

Tue Mar 07, 2006 2:27 pm

Uthando lwevernec, from isqalo nesiphetho

Siyay’shisa lento, ak’siwo umlilo wamaphepha

Since iqalile, siyibetisa okompetha

Like A..li, angeke s'hluleke soqeda

Deep in this underground sizobakhiphela ngempele

Siwashe nemiqondo ecath' ukrhyma kubiz' imali

Sithi fuck.. fake cats eyeth' irap inay' inhloso

Nje...ngo mkhonto kaShaka, ib'khali manxawonke

So ungas'zeli ngobuso cos imbadada izogcwal' umlomo

Uvele ugule more. Cos ujoviwe ngale HipHop

Or ugcwale more ngalamajida agingqa amaBombs

Umzimb' uyobayobe, ak'son' isporo lesi lova cava kahle

Alingawi iflag malova. Keep representin' for real
Beesting
Posting Freak
Posts:1105
Joined:Thu Sep 29, 2005 4:51 pm
Contact:

Thu Mar 16, 2006 10:23 am

I'm ma keep on holdin' this shit up. Zwakalan' malova, iyasinda lento, as'dlale umas'bambisane, noma sivele siy'jike lento sidlal' umas'hambisane, njengaka firstiye (hahaha). Eliminate fakers. Sick.

Ye mina i-beat eyam’, nale spit vele esam’

Ngishay’ is’shaxav’ samathe kudideke namalani

Abuz’ ubani, losekhiph’ isigqi sabantu

UBee mfana lo, lov’ uzophenduki indadavu

So mus’ uk’casuka mangiy’susa ngoba ngizok’sula kulol’suku

Indaba yakh’ kub’ umsuzo, tsotsi uphelel’ emoyeni

Ngik’nik’ into yasentweni, cos this time aw’ngen’ em’nothwen’

Irap i-ilife, and futhi iyashaya njengo mhlaba

So, please, ungas’thathi kancane, bhasobh’ us’buy’selaphansi

Ngala magamanyana, bitch tikilay’n udlala ngabantu

Sekuth’ angik’ muhluzengempama, ngik’hlikize nangonyawo,

Ngob’ aksiy’ irap leyo, amahebez’ uqobo lwawo.
KayGee
Member
Posts:185
Joined:Wed Dec 21, 2005 12:38 pm
Contact:

Thu Mar 16, 2006 1:39 pm

qina ndoda ubambe imic ungafezi

akukholakali, irap yesizulu isihlelli esitezi

beesting ubesiwarisheka ethi uKayGee akasezi

mina nawe kulento awazi yini imenzi akaphezi

Ngesizulu ngivala zonke, sure kuseyizo lezi

jy verstaan ukuthi ubani inkunzi

kudala siphusha levernac irap ingakabi nesithunzi
Post Reply
  • Information
  • Who is online

    Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests